مقاله رایگان کود دهی و جوانه پاشی پسته رایگان

مقاله رایگان کود دهی و جوانه پاشی پسته

مقاله رایگان کود دهی و جوانه پاشی پسته کود دهی و جوانه پاشی پسته درخت پسته هم در برابر سرمای زمستان و هم در برابر گرمای تابستان پایدار است و از ۲۰- تا ۴۰+را می پذیرد. مناسبترین خاک برای پسته خاک [...]

مشاهده