مقاله رایگان مشخصات طوفان حاره ای گونو رایگان

مقاله رایگان مشخصات طوفان حاره ای گونو

مقاله رایگان مشخصات طوفان حاره ای گونو هاريکن ها چرخند هايي هستند که برروي اقيانوس هاي گرم حاره اي توسعه مي يابند و داراي باد هاي تقويت شوند هاي هستند که سرعت آنها حد اقل ۶۴ نات (۷۴ متر در ساعت ) [...]

مشاهده