پایان نامه مهندسی صنایع – برنامه ريزي احتياجات مواد (MRP) 6000 تومان

پایان نامه مهندسی صنایع – برنامه ريزي احتياجات مواد (MRP)

از مسئوليتهاي مهم و اساسي در واحدهاي صنعتي ، برنامه ريزي و كنترل موجوديها است.  فعاليتها گرد آوري شده با عنوان كنترل موجوديها همواره مورد توجه خاص مديريت ، بخش كنترل مواد و سفارشات و مهندسي صنايع [...]

مشاهده و خرید