مقاله مديريت بازاريابي صنعتي 3000 تومان

مقاله مديريت بازاريابي صنعتي

مقاله مديريت بازاريابي صنعتي اين مطالعه چهارچوب طرح هاي تلفيقي آموزش سازماني را در رفتار سازماني خريدار توسعه مي دهد۰در اين مطالعه فعاليت هاي ارتباطي و روابط ميان واحدهاي استراتژيك تجاري كه در [...]

مشاهده و خرید