آموزش و پرورش اثر بخش چيست 1500 تومان

آموزش و پرورش اثر بخش چيست

آموزش و پرورش اثر بخش چيست آموزش و پرورش اثر بخش ناظر بر يك دردمندي، دغدغه و چالش دروني متعهدانه به كاركرد و عملكرد آموزش و پرورش كشور است؛ كه علاوه بر كارآمدي (ميزان استفاده از منابع) به اثربخشي [...]

مشاهده و خرید