روش های جدید تدریس 4800 تومان

روش های جدید تدریس

روش های جدید تدریس روشهاى آموزش انفرادى (individual instruction) بسيارى از روانشناسان تربيتى و مربيان آموزشى اعتقاد دارند که موقعيت يادگيرى بايد چنان سازماندهى شود که هر شاگرد بر اساس توانايىهاى [...]

مشاهده و خرید