مقاله آموزش ضمن خدمت تربیت معلم 6000 تومان

مقاله آموزش ضمن خدمت تربیت معلم

مقاله آموزش ضمن خدمت تربیت معلم فهرست مطالب : عنوان : صفحه: مقدمه ۱ دوره آموزش های ضمن خدمت و پاره ای از مقررات آنها ۴ بررسی کمی و کیفی تربیت معلم ، آ موزش های ضمن خدمت و تأمین نیروی انسانی ۶ [...]

مشاهده و خرید