مقاله افزايش رضايت شغلي معلمان 2500 تومان

مقاله افزايش رضايت شغلي معلمان

مقاله افزايش رضايت شغلي معلمان اولين قدم در جهت رسيدن به كادر آموزشي موفق درك عواملي است كه بر كيفيت فعاليت مدیر آموزگار مؤثر است. امروزه آموزش و پرورش همگاني به عنوان يكي از اركان توسعه پايدار [...]

مشاهده و خرید