دانلود پروژه آمار و احتمالات 2000 تومان

دانلود پروژه آمار و احتمالات

دانلود پروژه آمار و احتمالات تهيه كننده: رقيه عباسي رشته:مهندسي كشاورزي نمرات نهايي درس رياضي ۲۰ دانشجوي دختر وپسر بصورت جدول زير ميباشد ۲ ۲ ۱ ۱ ۲ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ كد ۴۷ ۲۶ ۶۳ ۳۳ ۷۴ [...]

مشاهده و خرید