هنر و تعلیم و تربیت 3500 تومان

هنر و تعلیم و تربیت

هنر و تعلیم و تربیت مقدمه در شرايط حساس كنوني، و با توجه به احياء معاونت پرورش در وزارت آموزش و پرورش كه قطعاً قبل از آن با حذف امور تربيتي جايگاه هنر هم در آموزش و پرورش به فراموشي سپرده شده [...]

مشاهده و خرید