2500 تومان

مقاله کاربرد غیر نظامی فناوری هسته ای

مقاله کاربرد غیر نظامی فناوری هسته ای در پزشکي کاربرد راديو ايزوتوپ ها ( اتم هاي يک عنصر را که عدد اتمي يکسان و عدد جرمي متفاوت دارند ، ايزوتوپ هاي آن عنصر مي نامند ــــ بارهاي مثبت که همان تعداد [...]

مشاهده و خرید