مقاله سازمانهای یادگیرنده 3300 تومان

مقاله سازمانهای یادگیرنده

مقاله سازمانهای یادگیرنده مقدمه‌ برنامه‌هاي‌ بهبود مداوم‌ كه‌ امروزه‌ نقل‌ محافل‌ مديريتي‌ است‌، به‌ سرعت در تمام‌ سازمانها گسترده‌ مي‌شوند. مديران‌ به‌ اين‌ اميد چنين‌ برنامه‌هايي‌ را، كه‌بعضاً [...]

مشاهده و خرید