2000 تومان

مقاله حسابداری مدیریتی

مقاله حسابداری مدیریتی یک نقطه نظر : نقش حسابداری مدیریتی . حسابداری مدیریتی همانطور که توسط NAA تشریح می شود ، شیوه ای در شناسایی ، اندازه گیری ، گرد آوری ، تحلیل ، آماده سازی و ارتباطی با [...]

مشاهده و خرید
مقاله تئوري محدوديت ها و حسابداری 3000 تومان

مقاله تئوري محدوديت ها و حسابداری

مقاله تئوري محدوديت ها و حسابداری تئوري محدوديت ها و حسابداری تئوري محدوديت ها : يك ارزيابي مقايسه اي (ظرفيت حاشيه اي = حاشيه سود ) تغيير سازمان در اقتصاد جهاني كه دردهه اخير صورت گرفت با پذيرش [...]

مشاهده و خرید