تحقیق شيوه های نوين در آموزش عالی 2000 تومان

تحقیق شيوه های نوين در آموزش عالی

تحقیق شيوه های نوين در آموزش عالی چکيده گرايش شديد و روزافزون نسبت به آموزش الکترونيکی حاکی از مزايای مختلف اين روش نسبت به روشهای سنتی آموزش است. اما بايد به اين نکته هم توجه داشت که شايد هيچگاه [...]

مشاهده و خرید
مقاله اثربخشي آموزشي 2000 تومان

مقاله اثربخشي آموزشي

مقاله اثربخشي آموزشي چكيده ضرورت آموزش به صورت يك امر طبيعي درآمده است. پيشرفت و توسعه سازمانها و موسسات درگرو ارتقاي سطح دانش، مهارت، رفتار و بينش منابع انساني است. برهمين اساس، اكثر سازمانها [...]

مشاهده و خرید