آيين‌نامة فعاليت کارگزار معرف و کارگزارمتعهد خريد در بورس اوراق بهادار 1500 تومان

آيين‌نامة فعاليت کارگزار معرف و کارگزارمتعهد خريد در بورس اوراق بهادار

آيين‌نامة فعاليت کارگزار معرف و کارگزارمتعهد خريد در بورس اوراق بهادار تعاريف مادة ۱ اصطلاحات به كار رفته در اين آيين‌نامه به شرح زير است: سازمان: سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است. [...]

مشاهده و خرید