تحقیق اندازه گیری آسمان 4000 تومان

تحقیق اندازه گیری آسمان

تحقیق اندازه گیری آسمان این متن ترجمه آزادی است از”Measuring of sky“نوشته”Jim kaler“، کلماتی که خودم برای آنها معادل فارسی قرار داده ام، بیشتر کلمات استفاده شده در تصویر [...]

مشاهده و خرید