طرح توجيهي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي (به مساحت ۴۰۰۰ هكتار) 1000 تومان

طرح توجيهي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي (به مساحت ۴۰۰۰ هكتار)

طرح توجيهي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي (به مساحت ۴۰۰۰ هكتار) خلاصه طرح: موضوع طرح: خدمات مكانيزاسيون كشاورزي حوزه فعاليت ۴۰۰۰ هكتار دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت جهاد كشاورزي ظرفيت اسمي توليدات: [...]

مشاهده و خرید
طرح توجيهي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي (به مساحت ۲۵۰۰ هكتار) 1000 تومان

طرح توجيهي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي (به مساحت ۲۵۰۰ هكتار)

طرح توجيهي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي (به مساحت ۲۵۰۰ هكتار) خلاصه طرح: موضوع طرح: خدمات مكانيزاسيون كشاورزي حوزه فعاليت ۲۵۰۰ هكتار دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت جهاد كشاورزي ظرفيت اسمي توليدات: [...]

مشاهده و خرید
طرح توجيهي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي (به مساحت ۱۵۰۰ هكتار) 1000 تومان

طرح توجيهي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي (به مساحت ۱۵۰۰ هكتار)

طرح توجيهي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي (به مساحت ۱۵۰۰ هكتار) خلاصه طرح: موضوع طرح: خدمات مكانيزاسيون كشاورزي حوزه فعاليت ۱۵۰۰ هكتار دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت جهاد كشاورزي هكتار #REF! : ظرفيت [...]

مشاهده و خرید