2500 تومان

مقاله قسامه , تعدد افراد یا تكرار قسم

مقاله قسامه , تعدد افراد یا تكرار قسم براساس دیدگاه مشهور فقها اگر ولی دم نتوانست پنجاه نفر برای سوگند فراهم آورد بلكه تعدادكمتری آورد یا فقط خود او بود، قسم تكرار می شود تا به عدد قسامه (پنجاه [...]

مشاهده و خرید