1500 تومان

مقاله مسئوليت جزائي اطفال و مجانين در قانون راجع به مجازات اسلامي

مقاله مسئوليت جزائي اطفال و مجانين در قانون راجع به مجازات اسلامي شت سال پيش، تهيه كنندگان قانون راجع به مجازات اسلامي ، شتابزده و كم حوصله ، شايد بر مبناي تعجيل در تحول قوانين و نه تحقيق در [...]

مشاهده و خرید
2500 تومان

مقاله سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي

مقاله سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي (بخش اول) ر قوانين كيفري، به ويژه در قانون مجازات اسلامي (تبصره يك ماده [...]

مشاهده و خرید