4500 تومان

تحقیق قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

تحقیق قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١ قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو. قسم اول قصاص نفس و احکام [...]

مشاهده و خرید