4500 تومان

تحقیق سياست سرمايه در گردش

تحقیق سياست سرمايه در گردش تاريخچه مديريت مالى در سال ۱۹۰۰، مديريت مالى يک رشته علمى شد. از آن زمان تاکنون وظايف و مسئوليتهاى مديريت مالى همواره دستخوش تغيير بوده است و ترديدى نيست که در آينده [...]

مشاهده و خرید