2000 تومان

مقاله ارزيابي تيپ در گاوهاي هلشتاين

مقاله ارزيابي تيپ در گاوهاي هلشتاين تعريف تيپ: مجموعه اجزاء و ابعاد فيزيكي دام آه قابل رويت بوده و در جهت خاصي سودبندي پيدا آرده اند و قابل مشاهده و لمس ميباشند را تيپ مينامند. اهداف تيپ: هدف از [...]

مشاهده و خرید