مقاله ثبت اختراعات ایران 4500 تومان

مقاله ثبت اختراعات ایران

مقاله ثبت اختراعات ایران فصل اول   وظايف اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي نظارت بر اجراي صحيح قانون و مقررات مربوط به ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري و مالكيت صنعتي در سطح كشور (موضوع آئين‌نامه [...]

مشاهده و خرید