احياي قلب (CPR) 4500 تومان

احياي قلب (CPR)

  احياي قلبي ريوي يك مانور حيات بخش است كه به كمك آن تنفس و گردش خون فرد مصدوم حفظ مي شود تا از نرسيدن موادغذايي و اكسيژن به مغز او و مرگ مغزي در فرد جلوگيري شود. اين مانور حياتي مي تواند [...]

مشاهده و خرید