2000 تومان

مقاله خوراك دام و طيورو آبزيان ـ اندازه گيري منيزيم به روش بيناب سنجي جذب اتمي ـ روش آزمون

مقاله خوراك دام و طيورو آبزيان ـ اندازه گيري منيزيم به روش بيناب سنجي جذب اتمي ـ روش آزمون مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، [...]

مشاهده و خرید
1500 تومان

مقاله خوراك دام و طيور و آبزيان – گلوتن ذرت – ويژگيها و روشهاي آزمون

مقاله خوراك دام و طيور و آبزيان – گلوتن ذرت – ويژگيها و روشهاي آزمون مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي [...]

مشاهده و خرید