گزارش کارآموزی عمران(۴)

گزارش کارآموزی عمران(۴)

اندازه: 2.33M

تعداد صفحات: 60

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی: -

قیمت: 7000 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۱ مهر ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

7000 تومان – خرید

گزارش کارآموزی عمران(۴)

فهرست
صفحه عنوان رديف
۱ مقدمه ۱
۳ پروژه شرح ۲
۵ برج فني مشخصات ۳
۵ شهران مسكوني برج امكانات ۴
۶ آوپلر سيستم ۵
۷ ساختماني هاي نقشه انواع ۶
۱۰ هاي نقشه از استفاده موارد
برقي و تاسيساتي
۷
۱۰ ساختمان پيمانكاري و محاسب طراح، ۸
۱۱ ساختمان احداث محل ۹
۱۳ ساختمان انواع ۱۰
۱۳ مصرفي مصالح لحاظ از ساختمان انواع ۱۱
۱۳ بتني ساختماﻧﻬاي ۱۲
۱۴ فلزي ساختماﻧﻬاي ۱۳
۱۶ آجري ساختماﻧﻬاي ۱۴
۱۶ گلي و خشتي ساختماﻧﻬاي ۱۵
۱۷ آارآرد لحاظ از ساختمان انواع ۱۶
۱۷ بتني آارهاي آلات ماشين ۱۷
۱۸ سنگي مصالح تهيه به مربوط آلات ماشين
بتن
۱۸
۱۸ بتون آردن مخلوط آلات ماشين ۱۹
۱۹ بتون پمپ ۲۰
۱۹ بتونير ۲۱
۱۹ اتوبتونير ۲۲
۱۹ دامپر ۲۳
۲۰ بتون در فولاد مصرف تاريخچه ۲۴
۲۰ بتون در فولاد مصرف علل ۲۵
۲۱ بتون در مصرفي فولادهاي انواع ۲۶
آارآموزي گزارشكار

۳

۲۲ بتون در ميلگرد آاربرد فرمهاي ۲۷
۲۲ ميلگردهاي آردن انبار و حفاظت
فلزي
۲۸
۲۳ ميلگردها زدگي زنگ قطر حداآثر ۲۹
۲۳ سيمان آردن انبار روش ۳۰
۲۴ ميلگردها آردن انبار روش ۳۱
۲۴ برجا هاي آزمون / زمين شناسايي ۳۲
۲۷ محوط سازي آماده ۳۳
۲۷ اوليه سازي آماده ۳۴
۳۰ آني پي و گودبرداري ۳۵
۳۲ چگونگي و ابعاد ، انواع ) پي
( اجرا

۳۶
۲۹ ساختمان پي ۳۷
۳۵ سازی پی ۳۸
۳۵ گسترده های پی ۳۹
۳۶ پی بندی قالب ۴۰
۳۸ شمع ۴۱
۳۹ تازه بتن روانی و کارايی ۴۲
۴۰ اسلامپ آزمايش ۴۳
۴۲ تراکم زمان مدت ۴۴
۴۳ متراآم و ريختن در زماني محدوديت
بتن آردن
۴۵
۴۳ بتن بهسازي و آوردن عمل ۴۶
آارآموزي گزارشكار

۴

۴۸ سقف ۴۸
۴۸ بلوك و تيرچه سقف ۴۹
۵۰ ستون گزاري آرماتور ۵۰
۵۲ : ستوﻧﻬا بندي قالب ۵۱
۵۳ تيرها ۵۲
۵۴ اصلی تيرهای بندی قالب ۵۳
۵۵ زنبوري لانه تير ۵۴
۵۶ شهران برج به مربوط عکسهای ۵۵

آارآموزي گزارشكار

۵

مقدمه

) انبوه شكل به تجاري و مسكوني مجتمعهاي ساخت
رشد به توجه با امروز دنياي در ( سازي انبوه
گوناگون نيازهاي افزايش و جمعيت افزون روز
. .. و بكار اشتغال مسكن، تهيه پيرامون جامعه
آن درآنار و شده نيازها اين به بخشيدن تحقق موجب
ا ر عملي و علمي دستاوردهاي آخرين اجراي امكان
. آورد مي فراهم واحد مجموعهي يك در

نيازهاي به پاسخگويي آنار در سازي انبوه
از را شهر چهره است توانسته جامعه، روزمره
بسوي را آن و آرده خارج فرسوده و قديمي بافت
اينكه است معلوم آنچه . دهد سوق مدرن دنياي
روز به روز جامعه در سازي انبوه به نياز
افزون روز گسترش شاهد آينده در و يافته افزايش
مسائل به توجه عدم است بديهي . بود خواهيم آن
و اجرا در تاسيساتي و محاسباتي معماري، تئوري
زودي به آه داشت خواهد پي در را اشكالاتي ساخت
در بايد آه شد، خواهد منتهي ساختمان تعمير به
آنيم ظت محاف تعمير وسيله به را ساختمان وقت اسرع
را ساختمان مفيد عمر تعمير، اصولي اجراي ضمن و
در اشتباه مواقع، بعضي در آه چرا . بخشيم تداوم
ناپذيري جبران جاني و مالي خسارات ساختمان تعمير
. داشت خواهد بر در

هايي شرآت جملهي از آذربايجان شمالغرب بهداري شرآت
در را عمراني عظيم هاي طرح است توانسته آه است
به گزارش اين در . برساند انجام به تبريز شهر سطح
پروژه در شرآت اين هاي فعاليت از اي گوشه بيان
گلي ائل ) تبريز شهر در واقع شهران مسكوني مجتمع
سازه اين آه است شده پرداخته ( گلشهر آارگاه
حال در ساختماني نوين سيستمهاي با طبقه ۲۴ بتني

گزارش کارآموزی عمران(۴)

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

7000 تومان – خرید

پاسخ دهید