پروژه مبدل گشتاور نیرو

پروژه مبدل گشتاور نیرو

اندازه: 119.64K

تعداد صفحات: 29

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 6000 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۷ آذر ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6000 تومان – خرید

پروژه مبدل گشتاور نیرو

مندرجات
۱٫ طراحي وكاربرد
طراحي
كاربرد مبدل گشتاور
كاربرد وسيله چرخنده يا چرخان
۲ . گردش يا دايره روغن
۲٫۱ كلي (عمومي)
۲٫۲ گردش كاري روغن مبدل گشتاور
۲٫۲ هر دايره يا مسير كنترل روغن
۲٫۴ گردش سايندگي وسرد كنندگي روغن
۲٫۵ گردشكاري روغن _ وسيله گردان
۳٫ سوپاپ يا دريچه كنترل
۳٫۱ كنترل
۳٫۲ تنظيم و تعديل
۴٫ راهنماي تنظيم پره
۴٫۱ كلي (عمومي)
۴٫۲ محرك كار انداز
۵٫ طراحي وانتقال
۶٫ تاسيس ونصب
۶٫۱ اطلاعات كلي
۶٫۲ مسير اشتباه ميله به عملكرد منتهي مي شود دقت صف بندي مسير
۶٫۳ چك كردن رئوس براي پايه
۶٫۴ پايه مبدل گشتاور روي فنداسيون (شالوده)
۶٫۵ محل پايپاورك
۶٫۶ نگاه دارنده يا محافظ
۶٫۷ حفظ وصيانت بعد از نصب
۶٫۸ نصب الكتريكي
۷٫ كاربرد روغن ايجاد ساييدگي ولغزندگي
۸٫ نمايندگي
۸٫۱ تست راه اندازي و آمادگي
۸٫۲ تست اداره كردن
۸٫۳ مراحل گرفته شده در دور
۹٫ عملكرد مبدل گشتاور
۹٫۱ راه اندازي واحد
۹٫۲ گردش واحد به وسيله تسمه گشتاور
۹٫۳ راهنماي عملكرد فوري روي كنترل گردش :اشغال وتصرف
۹٫۴ واحد خاموش
۹٫۵ داده هاي عملي
۹٫۶ اعمالي كه بر فشار روغن دلالت دارد
۹٫۷ نما يشگرفشاركار روغن
۹٫۸ نشانگر دمايي كاركرد روغن به همراه نمايشگر
۱۰٫ حفظ وبقا ي فاصته واندازه ها ي گرفته شده
۱۰٫۱ اندازه هايي كه گرفته مي شود زمانيكه واحد در حال راه اندازي واداره كردن است
۱۰٫۲ اندازه هايي كه مي تواند تنها زمانيكه دستگاه خاموش است گرفته شود
۱۱٫ تعمير كامل مبدل يا تسمه گشتاور
۱۲٫ جدا كردن و دوباره سوار كردن torque converter
۱۲٫۱ كلي
۱۲٫۲ كارهاي مقدماي
۱۲٫۳ پياده كردن خانه هاي كنترل
۱۲٫۴ پياده كردن اجزا داخلي و خارجي
۱۲٫۵ تنظيم فاصله bearin
۱۲٫۶ جمع آوري مجدد چرخ توربين واجزاي خارجي وبيروني
۱۲٫۷ جمع اوري مجدد خانه كنترل
۱۲٫۸ حفظ و نگهداري
۱ . طراحي وكاربرد
۱٫۱ طرح torque converter يك كارانتقال هيدروديناميكي براي اصلfottinger torque converter
دو مرحله اي مركب ازقسمت هاي اصلي زير:
۱٫ ميله دروني
۲٫ پمپ تزريق يا واداركننده
۳٫ چرخهاي دورتوربين
۴٫ ميله خارجي
۵٫ اعضاي بازپس خوردچرخ هاي راهنما ( R1)ثابت چرخ راهنما قابل تنظيم
۶٫ مكانيزم تنظيم *
۷٫ يراق
۸٫ سوپاپكنترل
۹٫ دهانك ها يا لوله هاي خرطومي به لوله دروني يا پمپ پروانه موتور مربوط شده است
لوله بيروني باچرخ توربين مرتبط شده است . هر دولوله انتقال حرارت به وسيله تكيه گاه ضد اصطكاك
حمايت مي شوند . ميله دروني براي يك مارپيچ استفاده مي شود وميله بيروني براي يك مارپيچ با يك حلقه افتاده مي شود.
تنظيم پره : چرخ راهنما به طور مكانيكي با دو پيستون مرتبط است وبه پايندگي وعملگر انتقال مرتبط است آنها از ۰ تا ۱۰۰درصد حركت داده شده اند.پمپ ايمپلروپره راهنماوچرخ هاي توربين ازچرخه روغن با هم با مبدل لايه بندي مي شود.تسمه گشتاورقسمت هاي دروني كنترل تهيه روغن وتخليه روغن راحمايت مي نمايد يك مكان كنترل به محل تهيه مبدل وابسته شده است ونيزبه تسمه گشتاور با اپراتور روغن دوسوپاپ كنترل در مكان جايكاه كنترل نصب شده اند اولين دريچه براي پر كردن وتخليه تسمه گشتاوراستفاده مي شود هر دهانه گشتاور با توانايي توربين گاز متناسب شده اند.
۱٫۲ كاربرد_ تسمه گشتاور:
تسمه هيدروديناميكي گشتاوربه منظورانتقال سرعت گشتاوربين موتوروتوربين گازبه منظوراينكه راه
اندازي شود تهيه شده است پره هاي پمپ قدرت مكانيكي موتور را با توان ۳rd از سرعت دروني (n3) جذب مي كند وآن رابه انرژي جنبشي تبديل مي كند واين عمل را بوسيله شتابداركردن روغن در مبدل انجام مي دهد.چرخ هاي توربين انرژي جنبشي موجود در جريان ماده برگشتي را به انرژي مكانيكي تبديل مي كند.پره هاي هادي دوم تنظيم مي شوندو روي جهت جريان تاثير مي گذارند ضخامت دروني بين پره هاي هادي حجم در نقطه طرح مربوط مي شود وبه منظور وابستگي با موقعيت
پره هاي هاديبراي توصيف رفتار عملكرد تهيه مي شود.جهت گردش مبدل دروني وبيروني يكسان است.گشتاوردرچرخهاي توربين توليد مي شود و اين گشتاور بالاترين مقدار گشتاور است سرحد تا زماني است كه ميله بيروني چرخش را متوقف مي سازد و با افزايش سرعت كاهش مي يابد بنابراين تسمه گشتاور به طوري ناهماهنگ واتفاقي وفق مي يابدو به طور اتوماتيك با رويدادهاي متفاوتي وفق مي يابد.
۱٫۳ كاربرد_ وسيله چرخنده يا چرخان
وسيله چرخان براي القاي چرخ گردان كليد خاموش توربين گاز در يك سرعت مشخص تهيه شده است به موجب ان دومين چرخ توربين روغن را بوسيله سه لوله خرطومي يا دهانه توليد مي نمايد تيغ هاي هادي چرخ هاي هادي ۱۰۰%در موقعيت باز مي باشند.
۲٫ گردش يا مسير روغن طرح و اندازه هاي نقشه را ببينيد
۲٫۱ كل:
روغن هاي مشابه به عنوان كار كنترل روغن روان سازوروغن سرد كننده استفاده مي شود.تسمه گشتاور با عملكرد روغن تهيه مي شودبه گونه اي كه تهيه روغن به وسيله عملكرد پمپ ها به يكديگروابسته مي باشند.
۲٫۲ كار گردش روغن – عملكرد تسمه گشتاور
روي عملكرد مبدل دريچه (۳) براي پر شدن بوسيله دريچه (۵) پيلوت روشن مي شود.
پمپ (۱) ازسيستم تهيه روغن كار را براي گشتاور جايگزيد.سوپاپ كنترل تهيه مي كند.ظرف سوراخ روغن به وسيله پوشش پره هاي هادي مستقيما به درون اتاقك كارمبدل راه مي يابد. براي جلوگيري از اتلاف گرما يك مقدارمشخص ازچرخه بسته
اتاقك كاربه درون سيستم تهيه روغن برمي گردد اين عمل بوسيله القا خلا از سوپاپ انجام مي شود.فشار روغن حدود

پروژه مبدل گشتاور نیرو

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6000 تومان – خرید

پاسخ دهید