پايان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سيستم ( پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت )

پايان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سيستم ( پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت )

اندازه: 3231

تعداد صفحات: 106

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 8500 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۰ مهر ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

8500 تومان – خرید

پايان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سيستم ( پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت )
چکيده
کدک صحبت استاندارد G.728 ، يک کدک کم تاخير است که صحبت با کيفيت عالی را در نرخ بيت ۱۶ kbps ارائه می دهد و برای شبکه های تلفن ماهواره ای و اينترنت و موبايل که به تاخير زياد حساس هستند ، مناسب است. در اين رساله به پياده سازی بلادرنگ اينکدر و ديکدر G.728 بصورت دوطرفه کامل ( Full Duplex ) بر روی پردازنده TMS320C5402 می پردازيم .
روشی ترکيبی برای برنامه نويسی TMS ارائه می شود که در آن زمان وپيچيدگی برنامه نويسی نسبت به برنامه نويسی دستی به ۳۰% کاهش می يابد . در اين روش پس از برنامه نويسی و شبيه سازی مميزثابت الگوريتم کدک به زبان C ، با استفاده از نرم افزار ( Code Composer Studio ) CCS ، برنامه به زبان اسمبلی ترجمه شده و بهينه سازی دستی در کل کد اسمبلی صورت می گيرد . سپس بعضی از توابع مهم برنامه از نظر MIPS ، بصورت دستی به زبان اسمبلی بازنويسی می شوند تا برنامه بصورت بلادرنگ قابل اجرا گردد . در پايان نتايج اين پياده سازی ارائه می شود .

کلمات کليدی

کدينگ و فشرده سازی صحبت ، پياده سازی بلادرنگ ، DSP ، TMS320C5402 ، برد DSK

فهرست
– مقدمه ۴
فصل ۱ : بررسی و مدل سازی سيگنال صحبت
۱-۱- معرفی سيگنال صحبت ۶
۱-۲- مدل سازی پيشگويی خطی ۱۰
۱-۲-۱- پنجره کردن سيگنال صحبت ۱۱
۱-۲-۲- پيش تاکيد سيگنال صحبت ۱۳
۱-۲-۳- تخمين پارامترهای LPC 14

فصل ۲ : روش ها و استانداردهای کدينگ صحبت
۲-۱- مقدمه ۱۵
۲-۲- روش های کدينگ ۱۹
۲-۲-۱- کدرهای شکل موج ۲۱
۲-۲-۲- کدرهای صوتی ۲۲ ۲-۲-۳- کدرهای مختلط ۲۴
الف- کدرهای مختلط حوزه فرکانس ۲۷
ب- کدرهای مختلط حوزه زمان ۲۹

فصل ۳ : کدر کم تاخير LD-CELP
۳-۱- مقدمه ۳۴
۳-۲- بررسی کدرکم تاخير LD-CELP 36
۳-۲-۱- LPC معکوس مرتبه بالا ۳۹
۳-۲-۲- فيلتر وزنی شنيداری ۴۲
۳-۲-۳- ساختار کتاب کد ۴۲
۳-۲-۳-۱- جستجوی کتاب کد ۴۳
۳-۲-۴- شبه ديکدر ۴۵
۳-۲-۵- پست فيلتر ۴۶
فصل ۴ : شبيه سازی مميزثابت الگوريتم به زبان C
۴-۱- مقدمه ۴۹
۴-۲- ويژگی های برنامه نويسی مميزثابت ۵۰
۴-۳- ساده سازی محاسبات الگوريتم ۵۳
۴-۳-۱- تطبيق دهنده بهره ۵۴
۴-۳-۲- محاسبه لگاريتم معکوس ۵۸
۴-۴- روندنمای برنامه ۵۹
۴-۴-۱- اينکدر ۶۳
۴-۴-۲- ديکدر ۶۹
فصل ۵ : پياده سازی الگوريتم برروی DSP
۵-۱- مقدمه ۷۴
۵-۲- مروری بر پياده سازی بلادرنگ ۷۵
۵-۳- چيپ های DSP 76
۵-۳-۱- DSP های مميزثابت ۷۷
۵-۳-۲- مروری بر DSP های خانواده TMS320 78
۵-۳-۲-۱- معرفی سری TMS320C54x 79
۵-۴- توسعه برنامه بلادرنگ ۸۱
۵-۵- اجرای برنامه روی برد توسعه گر C5402 DSK 82
۵-۵-۱- بکارگيری ابزارهای توسعه نرم افزار ۸۴
۵-۵-۲- استفاده از نرم افزارCCS 86
۵-۵-۳- نتايج پياده سازی ۹۴
۵-۶- نتيجه گيری و پيشنهاد ۹۷
– ضمائم
– ضميمه (الف) : ديسکت برنامه های شبيه سازی مميز ثابت به زبان C و
پياده سازی کدک به زبان اسمبلی – ضميمه (ب) : مقايسه برنامه نويسی C و اسمبلی ۹۸
– مراجع ۱۰۳

پايان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سيستم ( پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت )

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

8500 تومان – خرید

پاسخ دهید