میکرو بیولوژی مواد غذایی و خوراک دام – روش شمارش با سیلیوس سرئوس اختمالی به روش شمارشی کلنی در دمای ۳۰ درجه سیلسیو-BJ31HO25

میکرو بیولوژی مواد غذایی و خوراک دام – روش شمارش با سیلیوس سرئوس اختمالی به روش شمارشی کلنی در دمای ۳۰ درجه سیلسیو-BJ31HO25

اندازه: 379.45K

تعداد صفحات: 29

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۲ آبان ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

میکرو بیولوژی مواد غذایی و خوراک دام – روش شمارش با سیلیوس سرئوس اختمالی به روش شمارشی کلنی در دمای ۳۰ درجه سیلسیو-BJ31HO25

پيش گفتار
استاندارد ميكروبيولوژي موادغذايي خوراك دام- روش شمارش باسیلوس سرئوس احتمالی به
روش شمارش کلنی در دمای ٣٠ درجه سیلسیوس – روش آزمون كه نخستين بار در سال ١٣٦٠
تهيه شده اين استاندارد براساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و تأييد كميسيون هاي مربوط براي
دومين بار مورد تجديدنظر قرار گرفت و در نودوسومين جلسه كميته ملي استاندارد
٨٥ مطرح و تصويب شد. /٥/ میکروبیولوژیمورخ ٢٩
اينك اين استاندارد به استناد بند ١ ماده ٣ قانون اصلاح و مقررات مؤ سسه استاندارد و تحقيقات
صنعتي ايران مصوب بهمن ماه ١٣٧١ به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود .
براي حفظ ه مگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و
خدمات استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هرگونه پيش نهادي كه براي
اصلاح يا تكميل اين استاندارد ها ارائه شود ، در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني ، مربوط مورد
توجه قرار خواهد گرفت . بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين
تجديدنظر آنها استفاده كرد .
در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه
، در حد امكان بين اين استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد
شود .
منابع و مآخذي كه براي تهيه اين استاندارد بكار رفته به شرح زير است :
١- استاندارد ملي ايران ٢٣٢٤ : سال ١٣٧٢ ، تجد يدنظر اول روش جدا كردن ، شمارش و
شناسايي باسيلوس سرئوس
–۲- ISO 7932 : 2004 Microbiology of food and animal feeding stuffs
–Horizontal method for the enumeration of presumptive bacillus cereus
Colony – count technique at 30°C .
مقدمه
اسيلوس سرئوس ١ باسيل گرم مثبت ، اسپورزا ، هوازي بي هوازي اختياري ، معمو ً لا متحرك و
مقاوم به پني سيلين مي باشد . اين باكتري در طبيعت بطور گسترده اي پراكنده است . باسيلوس
سرئوس تا دماي ٤٨ درجه سلسيوس قادر به رشد بوده و دماي مناسب رشد آن ٣٠ تا ٣٥ درجه
ترشح مي كند كه در C سلسيوس مي باشد . اين باكتري آنتروتوكسين ، هموليزين و لستيناز
بيماريزايي و تشخيص آن مهم است . باسيلوس سرئوس يكي از علل مسموميت غذايي مي باشد.
مسموميت غذايي ناشي از باسيلوس سرئوس هنگامي روي مي دهد كه موادغذايي پخته شده قبل از
مصرف به مدت چندين ساعت بدون يخچال گذاري مناسب نگهداري گردند . موادغذايي كه تا به
حال سبب همه گيري مسموميت با اين باكتري شده اند ، شامل گوشت پخته ، سبزيجات ، برنج پخته
و سرخ شده ، سس وانيل ، غذاهاي خميري ٢ ، كرم كاستارد ، سوپ ها و جوانه گياهان خام مي
باشند. دو نوع بيماري در رابطه با مصر ف موادغذايي آلوده به باسيلوس سرئوس نسبت داده مي
شود. نوع اول و شناخته شده تر آن با درد شكمي ، اسهال و دوره نهفتگي ٤ تا ٦ ساعته مشخص
مي گردد و علائم آن ١٢ تا ٢٤ ساعت بطول مي انجامد . نوع دوم كه با حملات حاد تهوع و
استفراغ مشخص مي گردد در زمان بين ١ تا ٥ ساعت پس از مصرف غذاي آلوده رخ
مي دهد. اسهال يك شكل رايج در اين نوع بيماري نمي باشد.
۱- Bacillus cereus
۲- Pasta
ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام – شمارش باسيلوس سرئوس١
احتمالي ٢ به روش شمارش كلني در دماي ٣٠ درجه سلسيوس- روش آزمون
( تجديدنظر )
١ هدف و دامنه كاربرد
هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش شمارش باسيلوس سرئوس احتمالي زنده به شيوه
شمارش كلني در دماي ٣٠ درجه سلسيوس مي باشد.
اين استاندارد براي مواد غذايي مورد مصرف انسان ، خوراك دام و همچنين نمونه هاي در تماس
با مواد غذايي كاربرد دارد.
يادآوري : در اين استاندارد بر اي دست يابي به روش آزمون داراي قابليت اجرايي ، منحصرًا از محيط
٣ و آزمون هموليز استفاده مي شود . چون اين روش قادر به تميز دادن باسيلوس سرئوس از MYP كشت
ساير انواع مشابه باسيلوس ها نظير باسيلوس آنتراسيس ٤ ، باسيلوس تورينجينسيس ٥ ، باسيلوس وينس
تيفاننسيس ٦ و باسيلوس ميكوئيديس ٧ نمي باشد بنابراين از واژه احتمالي استفاده مي شود.
در صورت مشكوك بودن به وجود باسيلوس آنتراسيس ، مي توان از آزمون حركت ٨ براي تمايز آن از
باسيلوس سرئوس استفاده نمود. باسيلوس آنتراسيس غيرمتحرك مي باشد..
۱- Bacillus cereus
۲- Presumptive
۳- Mannitol-egg yolk-polymyxin ( MYP ) agar
۴- B.anthracis
۵- B.thuringiensis
۶- B. weihenstephanensis
۷-B.mycoides
۸- Motility
٢ مراجع الزامي
مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع شده است .
بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود . در مورد مراجع داراي
تاريخ چاپ و /يا تجديد نظر ، اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست .
معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد امكان كاربرد آخرين اصلاحيه ها و تجديد نظرها
ي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند . در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و / يا
تجديد نظر آخرين چاپ و/ يا تجديدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است.
استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است.
١ استاندارد ملي ايران ٣٥٦ : سال ١٣٨٠ – تجديدنظر دوم – ميكروبيولوژي مواد غذايي -٢
و خوراك دام- تهيه سوسپانسيون اوليه و رقتهاي اعشاري براي آزمايشهاي ميكروبيولوژي
٢ استاندارد ملي ايران ٢٧٤٧ : سال ١٣٨٠ – تجديدنظر اول – ميكروبيولوژي – آئين ك ار -٢
در آزمايشگاه ميكروبيولوژي
٣ استاندارد ملي ايران ٢٣٢٥ : سال ١٣٨٠ – تجديدنظر اول – ميكروبيولوژي – آئين -٢
كاربرد روشهاي عمومي آزمايشهاي ميكروبيولوژي
۲-۴ ISO/TS 11133-2 : 2003 Microbiology of food and animal feeding
part – Guidelines on preparation and production of culture media –stuffs
۲ : Practical guidelines on performance testing of culture media
۲-۵ ISO 7932 : 2004 Microbiology of food and animal feeding stuffs–
Horizontal method for the enumeration of presumptive bacillus cereus –
Colony- count technique at 30°C .
٣ اصطلاحات و تعاريف
در اين استاندارد اصطلاح و/يا واژه با تعریف زير بكار مي رود :
١ باسيلوس سرئوس احتمالي -٣
ميكروارگانيسمي است كه براساس روش تعيين شده در اين استاندارد ، با رشد در محيط كشت
جامد انتخابي كلني هاي مشخص و در آزمون تأييدي واكنش مثبت ايجاد نمايد.
٤ اساس آزمايش
١ مقدار مشخصي از آزمايه ( فرآورده هاي مايع يا سوسپانسيون اوليه براي ساير -٤
فرآورده ها ) روي سطح محيط كشت جامد انتخابي درون پليت ها كشت داده مي شود . اين عمل
در شرايط مشابه با استفاده از رقت هاي اعشاري تهيه شده از آزمايه يا سوسپانسيون اوليه روي
ساير پليت هاي مشابه تكرار مي شود.
٢ پليت ها در

میکرو بیولوژی مواد غذایی و خوراک دام – روش شمارش با سیلیوس سرئوس اختمالی به روش شمارشی کلنی در دمای ۳۰ درجه سیلسیو-BJ31HO25

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید