مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ی ۶ ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی

مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ی ۶ ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی

اندازه: 1365

تعداد صفحات: بیش از 400 صفحه

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۷ آبان ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

10000 تومان – خرید

مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ی ۶ ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی

مقدمه :
این مجموعه شامل تلاش و کوشش مستمر اینجانب در شش ماه دوره کار آموزی مشاوره حقوقی می باشد که حاوی مطالبی به شرح ذیل می باشد :
فصل اول : موضوعات حقوقی که شامل ۳۹ گزارش
فصل دوم :‌موضوعات خانواده که شامل ۱۶ گزارش
فصل سوم : موضوعات اطفال که شامل ۵ گزارش
فصل چهارم : موضوعات اجرای احکام مدنی که شامل ۱۲ گزارش
فصل پنجم : موضوعات دادگاه تجدید نظر که شامل ۱۸ گزارش
فصل ششم : موضوعت دادگاه کیفری که شامل ۲۲ گزارش
فصل هفتم : موضوعات اجرای احکام کیفری که شامل ۱۸ گزارش
و هر یک از گزارشات دارای :
۱- اسامی طرفین اصحاب دعوی و موضوع یا خواسته
۲- گردشگاه پرونده در داد سرا و دادگاه ها
۳- نظریه کارشناس و یا پزشکی قانونی
۴- رای دادگاه همراه با شماره دادنامه و کلاسه پرونده
۵- نظریه کار آموز
به هر یک از عنوان های فوق به این نحو می باشد که در اول گزارش ، اسامی طرفین اصحاب دعوی و موضوع یا خواسته ذکر شده و بعد مطاالب و اظهارات اصحاب دعوی و گواهان در داد سرا و دادگاه بطور خلاصه و مفید عنوان شده و رای دادگاه ها و نظریات کارشناس و یا پزشکی قانونی عیناً ذکر شده و در پایان گزارش نظریه کار آموز که بر گرفته از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و آراء و وحدت رویه می باشد بیان شده و هیچ خرده گیری بر قضات محترم دادگاهها ( اعم از بدوی و تجدید نظر ) که علی الواقع جهت اجرای عدالت قدم بر می دارند ،‌نمی باشد .

كلاسه پرونده:۸۵/۱۳۹۵ح ۱ شعبه اول حقوقي دادگستري نيشابور
خواهان: آقاي م – ب
خوانده: خانم ا – س
خواسته: ملاقات فرزند
خواهان در دادخواست خود الزام خوانده به ملاقات فرزندان مشترك به نامهاي ريحانه، رؤيا و منوچهر را تقاضا نموده و در شرح دادخواست قيد فرموده كه خوانده قبلا همسر بنده بوده و طي دادنامه غيابي در دفترخانه شماره۳ نيشابورطي شماره ثبت از بنده جدا گرديده اما فرزندان مشتركي به نامهاي: ريحانه، رؤياو منوچهر داريم كه قبلا موفق به ملاقات آنها نشده ام لذا تقاضاي رسيدگي طبق ماده ي ۱۱۷۶ ق. م را دارم.
دلائل و منضمات دادخواست: فتوكپي صفحات شناسنامه ( نسبت به طلاق)
رئيس دادگستري نيشابور پرونده را جهت رسيدگي به شعبه اول حقوقي ارجاع نموده لذا دفتر، وقت رسيدگي را مورخه ۱۴/۵/۸۵ تعيين نموده، به خوانده طبق ماده ۶۹ ق. آ. د. م و به خواهان طبق ماده ۶۸ ق.آ.د.م. ابلاغ شده است.
در تاريخ مقرر در جلسه دادرسي خوانده حضور نيافته و لايحه اي ارسال نداشته خواهان حضور دارد و اظهار داشته كه دعوي اينجانب به شرح دادخواست تقديمي است. دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و مبادلت به صدور راي نموده است
شماره دادنامه:۳۸۳/۲۱۰۱_۲۳/۵/۸۵ كلاسه پرونده۸۵/۱۳۹۵ شعبه اول حقوقي
راي دادگاه: در خصوص دادخواهي آقاي محمد بندر به طرفيت خانم اقدس سليماني به خواسته الزام خوانده به ملاقات فرزندان مشترك به نام هاي ريحانه، رؤيا و منوچهر به شرح متن دادخواست تقديمي دادگاه نظر به اينكه خواهان در دعوي خود بيان داشته كه خوانده سابقاً همسر اين جانب بوده و داراي فرزندان مشترك مي باشيم و با طلاق از يكديگر جدا شده ايم و خواهان درخواست ملاقات با فرزندان خود را نموده است و خوانده در جلسه دادرسي حضور نيافته و لايحه اي ارسال نداشته بنابراين خواسته خواهان را وارد تشخيص و به استناد ماده ۱۱۷۴ قانون مدني حكم به ملاقات خواهان با فرزندان خود به اسامي ريحانه، رؤيا و منوچهر، روزهاي جمعه هر هفته به مدت ۲ ساعت به نفع خواهان صادر و اعلام مي نمايد لازم به ذكر است چون خواهان در حال حاضر در زندان حبس مي باشد لازم است از زمان ملاقات رعايت شئونات اسلامي و مصالح فرزندان در نظر گرفته شود و مكان ملاقات را اجراي احكام با در نظر گرفتن مراتب فوق تعيين خواهد نمود. حكم غيابي است و ظرف ۲۰ روز بعد از ابلاغ در اين دادگاه قابل واخواهي است.
به خوانده طبق ماده ۷۰ قانون آئين دادرسي مدني و به خواهان طبق ماده ۶۸ قانون آئين دادرسي مدني ابلاغ شده و از طرف خوانده نسبت به حكم غيابي واخواهي صورت نگرفته است.
نظريه كارآموز: دادگاه مي توانست طبق ماده ۲۲۹ قانون آئين دادرسي مدني قرار استماع شهادت شهود را صادر كند ولي چون خواسته پرونده از موضوعاتي نيست نظر گواه در آن موثر در اثبات دعوا باشد و از طرفي چون خوانده حضور نيافته لذا خواسته خواهان مصون از اعتراض و تخديش مانده و هيچ گونه انكاري صورت نگرفته است لذا دادگاه بدون استماع شهادت شهود و تحقيق مهر حكم را به نفع خواهان صادر اعلام نموده است.

 

 

مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ی ۶ ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

10000 تومان – خرید

پاسخ دهید