طرح کارافرینی کارخانه جوجه کشی

طرح کارافرینی کارخانه جوجه کشی

اندازه: 681

تعداد صفحات: 119

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 8500 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۹ مهر ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

8500 تومان – خرید

طرح کارافرینی کارخانه جوجه کشی

فهرست مندرجات صفحه
پیش گفتار پ
۱ هدف ۱
۲ دامنه کاربرد ۱
۳ مراجع الزامی ۱
۴ اصطلاحات و تعاریف ۲
۵ شرایط عمومی ساختمانی ساختمان کارخانه جوجه کشی ۱۲
۱-۵ شرایط عمومی محل احداث ساختمان کارخانه جوجه کشی ۱۲
۲-۵ موقعیت محل و اندازه ساختمان کارخانه جوجه کشی ۱۸
۳-۵ جهت ساختمان کارخانه جوجه کشی ۱۹
۴-۵ اصول لازم در تهیه نقشه ساختمان کارخانه جوجه کشی و تأسیسات ۱۹
مربوط به آن
۵-۵ اصول ساختمان کارخانه جوجه کشی ۲۲
۶-۵ اصول لازم در تأمین مصالح ساختمانی برای ساختن و احداث ۲۳
ساختمان کارخانه جوجه کشی
۷-۵ پایه ریزی (فونداسیون ) ساختمان کارخانه جوجه کشی ۲۴
۸-۵ تأمین آب و برق برای ساختمان کارخانه جوجه کشی ۲۵
۶ مشخصات و شرایط فنی– بهداشتی تاسیسات ساختمان کارخانه ۲۷
جوجه کشی
۱-۶ محل و موقعیت ساختمان کارخانه جوجه کشی ۲۷
۲-۶ شرایط تاسیس ساختمان کارخانه جوجه کشی ۲۹
۳-۶ مشخصات ساختمان و ضوابط فنی بهداشتی ساختمان جوجه کشی و ۳۱
تأسیسات مربوط
الف
٩
فهرست مندرجات صفحه
۴-۶ مشخصات ساختمان کارخانه جوجه کشی ۳۹
۵-۶ بار انداز ۵۲
۷ جزئیات سالن ها و اتاق های ساختمان کارخانه جوجه کشی ۵۴
۸ سالن ها و / یا اتاق های ساختمان کارخانه جوجه کشی ۵۶
پیوست الف – اقدامات مهم بهداشتی در کارخانه جوجه کشی – (الزامی) ۹۴
پیوست ب – بهداشت و ضدعفونی کردن ماشین جوجه کشی (اطلاعاتی) ۱۰۲
ب
١٠
پیش گفتار:طرح کارافرینی کارخانه جوجه کشی
استاندارد ”طیور – ساختمان کارخانه جوجه کشی – مشخصات فنی و بهداشتی ” که توسط
کمیسیون های مربوطه تهیه و تدوین شده و در پانصد و سی و هفتمین جلسه کمیته ملی
۸۴ مورد تصویب قرار گرفته ، /۸/ استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی مورخ ۸
اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلالاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.
برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولالات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع ،
علوم و خدمات ، استاندارد های ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر
گونه پیشنهادی که برای اصلالاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود در تجدید نظر بعدی
مورد توجه قرار خواهد گرفت . بنابراین برای مراجعه به استاندارد های ملی ایران باید
همواره از آخرین تجدید نظر آنها استفاده کرد.
در تهیه و تدوین این استاندارد س عی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای
جامعه ، در حد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته
هماهنگی ایجاد شود.
خذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است: Ĥ منابع و م
-۱ زهری ، مرادعلی – اصول پرورش طیور – انتشار ات دانشگاه تهران – سال ۱۳۸۰
– چاپ دوازدهم.
-۲ راهنمای کامل پرورش طیور – سازمان اقتصادی کوثر – سال ۱۳۷۸ – چاپ
چهارم.
-۳ یحیی زاده ، هاله – اصول مدیریت در واحدهای جوجه کشی – انتشارات
نوربخش – سال ۱۳۸۲ – چاپ اول.
. -۴ نظام دامداری ایران – سازمان دامپزشکی کشور – سال ۱۳۶۹
. -۵ راهنمای مدیریت جوجه کشی – مجتمع کشت و صنعت سبزدشت – سال

طرح کارافرینی کارخانه جوجه کشی

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

8500 تومان – خرید

پاسخ دهید