طرح کار افرینی توليد درب پيش ساخته

طرح کار افرینی توليد درب پيش ساخته

اندازه: 669.74K

تعداد صفحات: 51

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4300 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۵ آذر ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4300 تومان – خرید

طرح کار افرینی توليد درب پيش ساخته

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
بخش اول : معرفي محصول ……………………………………………………………………………………………. ۲
۳ ……………………………………………………………………………… ( -۱ نام و كد محصولات (آيسيك ۳ -۱
-۱-۲ شماره تعرفه گمركي ………………………………………………………………………………………………….. ۵
-۱-۳ شرايط واردات محصول …………………………………………………………………………………………….. ۵
-۱-۴ بررسي و ارائه استانداردهاي موجود در محصول ( ملي يا بين المللي ) ………………………. ۵
-۱-۵ بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول …………….. ۶
-۱-۶ معرفي موارد مصرف و كاربرد ………………………………………………………………………………….. ۷
-۱-۷ بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ………………… ۸
-۱-۸ اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ……………………………………………………………………. ۹
-۱-۹ كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول ………………………………………………… ۹
-۱-۱۰ شرايط صادرات ………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
بخش دوم : بررسي وضعيت عرضه و تقاضا …………………………………………………………………….. ۱۲
-۲-۱ بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنون ………………………… ۱۳
-۲-۲ بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طر حهاي توسعه در دست اجرا ……………………………. ۱۹
۲۲ ……………….. -۲-۳ بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ۱۳۸۵
-۲-۴ بررسي روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاكنون …………………………………………….. ۲۳
فهرست مطالب
مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
طرح توليد درب پيش ساخته ت
عناوين صفحه
۲۴ ……. -۲-۵ بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا نيمه اول سال ۱۳۸۵
-۲-۶ بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه توسعه چهارم …………………… ۲۵
بخش سوم : مطالعات فني و تكنولوژيكي ……………………………………………………………………….. ۲۷
-۳-۱ بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور…………………… ۲۸
-۳-۲ تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژ يهاي مرسوم در فرايند توليد محصول …………………. ۲۹
-۳-۳ بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي به همراه برآورد حجم سرمايه ثابت ………….. ۳۰
-۳-۴ برآورد مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و منابع تامين آن ………………………………………. ۳۷
-۳-۵ پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ………………………………………………………………….. ۴۰
-۳-۶ وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشتغال …………………………………………………………….. ۴۳
-۳-۷ بررسي و تعيين ميزان آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي ……………………… ۴۴
-۳-۸ وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني ………………………………………………………………….. ۴۶
-۳-۹ تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد … ۴۷
مطالعات امكان سنجي مقدماتي
طرح هاي صنعتي انديشا مهندسين مشاور بهين ن راهبر
طرح توليد درب پيش ساخته صفحه
١
مقدمه
مطالعات امكان سنجي، مطالعات كارشناسي است كه قبل از اجراي طرح هاي سرمايه گذاري اقتصادي
انجام مي گيرد. در اين مطالعات از نگاه بازار، فني و مالي و اقتصادي طرح مورد بررسي و آناليز قرار
گرفته و نتايج حاصل از آن به عنوان مبنايي براي تصميم گيري سرمايه گ ذاران مورد استفاده قرار
مي گيرد.
گزارش حاضر مطالعات امكان سنجي مقدما تي توليد درب هاي پيش ساخته چوبي مي باشد. اين مطالعات
در قالب متدولوژي مطالعات امكان سنجي تهيه گرديده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول
مورد مطالعه به طور دقيق معرفي شده و سپس بررسي هاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و
در ادامه مطالعات فني در خصوص چگونگي توليد و امكانات سخت و نرم افزاري مورد نياز نيز شناسايي
شده و در نهايت ظرفيت هاي اقتصادي و حجم سرمايه گذاري مورد نياز براي اجراي طرح برآورد و ارائه
خواهد شد تا با استفاده از آن سرمايه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند كليه اطلاعات مورد نياز را
كسب و در جهت انجام سرمايه گذاري اقتصادي با ديد باز و مسير شفاف اقدام نمايند . اميد است اين
مطالعات كمكي هرچند كوچك در راستاي توسعه صنعتي كشورمان بعمل بياورد .
مطالعات امكان سنجي مقدماتي
طرح هاي صنعتي انديشا مهندسين مشاور بهين ن راهبر
طرح

طرح کار افرینی توليد درب پيش ساخته

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4300 تومان – خرید

پاسخ دهید