طرح کارآفرینی توليد پروفيل MDF

طرح کارآفرینی توليد پروفيل MDF

اندازه: 568.42K

تعداد صفحات: 42

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۵ آذر ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح کارآفرینی توليد پروفيل MDF

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
بخش اول : معرفي محصول ……………………………………………………………………………………………. ۳
۴ ……………………………………………………………………………… ( -۱ نام و كد محصولات (آيسيك ۳ -۱
-۱-۲ شماره تعرفه گمركي ………………………………………………………………………………………………….. ۵
-۱-۳ شرايط واردات محصول …………………………………………………………………………………………….. ۶
-۱-۴ بررسي و ارائه استانداردهاي موجود در محصول ( ملي يا بين المللي ) ………………………. ۶
-۱-۵ بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول …………….. ۶
-۱-۶ معرفي موارد مصرف و كاربرد ………………………………………………………………………………….. ۷
-۱-۷ بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ………………… ۷
-۱-۸ اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ……………………………………………………………………. ۸
-۱-۹ كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول ………………………………………………… ۸
-۱-۱۰ شرايط صادرات ………………………………………………………………………………………………………. ۸
بخش دوم : بررسي وضعيت عرضه و تقاضا …………………………………………………………………….. ۹
-۲-۱ بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنون ………………………… ۱۰
-۲-۲ بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طر حهاي توسعه در دست اجرا ……………………………. ۱۲
۱۴ ……………….. -۲-۳ بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ۱۳۸۵
-۲-۴ بررسي روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاكنون …………………………………………….. ۱۵
فهرست مطالب
مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
ت MDF طرح توليد پروفيل
عناوين صفحه
۱۶ ……. -۲-۵ بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا نيمه اول سال ۱۳۸۵
-۲-۶ بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه توسعه چهارم …………………… ۱۶
بخش سوم : مطالعات فني و تكنولوژيكي ……………………………………………………………………….. ۱۷
-۳-۱ بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور…………………… ۱۸
-۳-۲ تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژ يهاي مرسوم در فرايند توليد محصول …………………. ۲۱
-۳-۳ بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي به همراه برآورد حجم سرمايه ثابت ………….. ۲۱
-۳-۴ برآورد مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و منابع تامين آن ………………………………………. ۲۹
-۳-۵ پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ………………………………………………………………….. ۳۱
-۳-۶ وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشتغال …………………………………………………………….. ۳۳
-۳-۷ بررسي و تعيين ميزان آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي ……………………… ۳۵
-۳-۸ وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني ………………………………………………………………….. ۳۵
-۳-۹ تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد … ۳۶
مطالعات امكان سنجي مقدماتي
طرح هاي صنعتي
مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
صفحه ١ MDF طرح توليد پروفيل
مقدمه
دنيايي كه پيش رو دار يم ،گستره ايست بر اي ظهور خلا قيت ها و نو آوري ها يي كه ج ز با همت
متخصصان و كارشناسان تحقق نخواهد يافت.چنين د نيايي مستلزم بكار گ ي ري تكنولوژ ي مدرن
وپيشرفته ،استفاده به ينه از منابع وس يستم ها و روش ها ي برتر است كه اين مهم در جوامع صن عتي
امروز، شرط لازم براي دستيابي به خواسته ها و رضايت مشتريان است.
فرآورده ها ي حاصل از چوب به اشكال مختلف و متناسب با هز ينه انجام شده و محل كاربرد آن
مورد استفاده عموم قرار م ي گ يرد و به عبارت د يگر م ي توان در ط يف صنعت ي، اوراق فشرده چو بي
Medium Density ي ا MDF را شامل تخته چند لا، تخته خرده چوب (نئوپان) ، تخته فيبر و
را نام برد كه اصولا “ اختلاف فن آور ي تو ليد در مبحث شكل ده ي ك ي ك (با Fiberboard
استفاده از رطوبت موجود در خرده چوب ها و يا ا لياف سلولز ي و بهره جو يي از هو ا) منجر به تو ليد
مي شود. MDF نئوپان و يا
نسبت به سا ير محصولات مشابه آنرا متما يزتر نشان داده و MDF اما بدليل ارتقا سطح ك يفي
بخودي خود از جا يگاه خاص ي برخوردار نموده است . ز يرا اين محصول ضمن قرار گرفتن در خانواده
– تخته ها ي سخت، مقاومت از كاربردي بالاتر نيز برخوردار م ي باشد و دانس يته آن ب ين ۸۰۰
۶۴۰ كيلوگرم بر مترمكعب مي باشد.
مطالعات امكان سنجي مقدماتي
طرح هاي صنعتي
مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
صفحه ٢ MDF طرح توليد پروفيل
صاف، يكنواخت و نرم بوده و ترك يبي از فيبرهاي چو بي ليگنو MDF از طر في بد ليل اينكه سطح

طرح کارآفرینی توليد پروفيل MDF

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید