طرح کارآفرینی توليد پارتيشن

طرح کارآفرینی توليد پارتيشن

اندازه: 825.88K

تعداد صفحات: 43

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۵ آذر ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

طرح کارآفرینی توليد پارتيشن

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
بخش اول : معرفي محصول ……………………………………………………………………………………………. ۲
۳ ……………………………………………………………………………… ( -۱ نام و كد محصولات (آيسيك ۳ -۱
-۱-۲ شماره تعرفه گمركي ………………………………………………………………………………………………….. ۴
-۱-۳ شرايط واردات محصول …………………………………………………………………………………………….. ۴
-۱-۴ بررسي و ارائه استانداردهاي موجود در محصول ( ملي يا بين المللي ) ………………………. ۵
-۱-۵ بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول …………….. ۵
-۱-۶ معرفي موارد مصرف و كاربرد ………………………………………………………………………………….. ۶
-۱-۷ بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ………………… ۶
-۱-۸ اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ……………………………………………………………………. ۶
-۱-۹ كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول ………………………………………………… ۷
-۱-۱۰ شرايط صادرات ………………………………………………………………………………………………………. ۷
بخش دوم : بررسي وضعيت عرضه و تقاضا …………………………………………………………………….. ۸
-۲-۱ بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنون ………………………… ۹
-۲-۲ بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طر حهاي توسعه در دست اجرا ……………………………. ۱۲
۱۴ ……………….. -۲-۳ بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ۱۳۸۵
-۲-۴ بررسي روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاكنون …………………………………………….. ۱۵
فهرست مطالب
مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
طرح توليد پارتيشن ت
عناوين صفحه
۱۶ ……. -۲-۵ بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا نيمه اول سال ۱۳۸۵
-۲-۶ بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه توسعه چهارم …………………… ۱۶
بخش سوم : مطالعات فني و تكنولوژيكي ……………………………………………………………………….. ۱۷
-۳-۱ بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور…………………… ۱۸
-۳-۲ تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژ يهاي مرسوم در فرايند توليد محصول …………………. ۲۱
-۳-۳ بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي به همراه برآورد حجم سرمايه ثابت ………….. ۲۲
-۳-۴ برآورد مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و منابع تامين آن ………………………………………. ۲۹
-۳-۵ پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ………………………………………………………………….. ۳۲
-۳-۶ وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشتغال …………………………………………………………….. ۳۴
-۳-۷ بررسي و تعيين ميزان آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي ……………………… ۳۵
-۳-۸ وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني ………………………………………………………………….. ۳۷
-۳-۹ تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد … ۳۸
مطالعات امكان سنجي مقدماتي
طرح هاي صنعتي
مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
طرح توليد پارتيشن صفحه
١
مقدمه
در دنياي امروز كه استفاده به ينه از فضا ها ي موجود در هر شركت و سازمان از اهم ي ت و ي ژه اي
برخوردار است نقش پار تيشن بند ي و تقس يم بند ي فضا بر اساس نياز هاي موجود در شركت ها و
سازمان ها حائز اهميت مي باشد.
امروزه تقس يم بند ي سالن ها ي بزرگ بدون د يوار توسط پارتيشن ايده آل تر ين شكل تقس يم بند ي
محيط ها ي ادار ي ،شركت ها و سازمان ها م ي باشد . در صور تيكه نياز باشد در ي ك مح يط ادار ي
ميتوان بدون صرف وقت و خرا بي و بازساز ي ناش ي از ساخت و ساز، فضا ها ي اختصاص ي مورد نياز
ايجاد كرد . با توجه به سرعت بالا و سهولت نصب ، وزن به ن سبت كم در مقا ي سه با د يوارها ي
پيش ساخته ، ز يبايي خاص و رنگبند ي ها ي متنوع همچن ين امكان تغ يير چ يدمان بر اساس نياز ها ي
كاربران و به شكل دلخواه در بيشتر شركت ها بر اي جدا ساز ي و اختصاص فضا ها از پار تي شن
استفاده مي شود كه باعث صرفه جويي در فضا و هزينه مي شود.
مطالعات امكان سنجي مقدماتي
طرح هاي صنعتي
مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
طرح

طرح کارآفرینی توليد پارتيشن

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید