طرح تولید چیپس از میوه جات

طرح تولید چیپس از میوه جات

اندازه: 819.35K

تعداد صفحات: 80

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 7000 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۷ آذر ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

7000 تومان – خرید

چکیده
اهمیت اقتصادي توسعه صادرات میوه جات خشک شده، توزیع نامناسب منابع غذائی و انواع
محصولات کشاورزي و فصلی و منطقه اي بودن تولید بسیاري از محصولات در جهان از جمله دلایل
اهمیت خشک کردن میوه جات میباشد. همچنین نیاز بیشاز حد بعضی از کشورها به اینگونه
محصولات بدلیل شرایط خاص اقلیمی آنها و همچنین هزینه بالاي حمل و نقل سبزیجات و میوه جات
تازه و محدود بودن زمان نگهداري آنها دلایل دیگر این امر و بیانگر اهمیت این محصول در دنیاي امروز
است. از اینرو این طرح در قالب مطالعه مقدماتی و امکانسنجی طرح تولید چیپس میوه جات انجام شده
است. در ادامه شاخصهاي عملیاتی طرح بطور خلاصه ارائه شده است.
طرح: چیپسمیوه جات
محصول ظرفیت سالیانه(تن)
میوه جات خشک شده ۲۸۰
شاخصهاي عملیاتی
تعداد روز کاري ۲۷۰ روز
نوبت کاري ۱ نوبت
زمان هر شیفت ۸ ساعت
تعداد کارکنان ۲۶ نفر
مواد اولیه و تجهیزاتتولید
مواد اولیه ۱۸۰۶۷۱ (میلیون ریال) ۱۰۰ % داخلی
تجهیزات تولید ۳۰۶۴ ( میلیون ریال) و
۱۶۳۲۵۴۰ (یورو)
کل سرمایه گذاري ثابت ۱۰۳۳۹ (میلیون ریال) و
۱۶۳۲۵۴۰ (یورو)

چیپسمیوه جات
-۱ معرفی محصول
به طور کلی چیپسمیوه جات به میوههایی گفته میشود که قسمت خوراکی آن پس رسیدن به
گونه طبیعی رطوبت فراوانی دارد و بخش اعظم این رطوبت با خشک کردن به شیوههاي گوناگون براي
افزایش عمر نگهداري یا کاربردهاي دیگر، از میوهها گرفته میشود.
خشک کردن میوه جات یکی از روشهاي جلوگیري از فساد میکروبی آنهاست. در این روش در اثر
کاهش میزان رطوبت، امکان فساد میکروبی بسیار کم میشود و سرعت دیگر واکنشهاي مضر نیز به
مقدار قابل توجهی کم میشود.
خشک کردن ضمن اینکه روي محصول اثر حفاظتی دارد وزن و حجم آن را نیز به میزان
چشمگیري کاهش میدهد، در نتیجه از هزینه هاي حمل و نقل و ذخیره سازي میکاهد. در ضمن
خشک کردن در برخی موارد باعث تولید فرآورده هائی میشود که مصرف آنها آسانتر است.
-۱-۱ نام و کد محصول (آیسیک):
چیپسمیوه جات : ۱۵۱۳۱۴۳۰
میوه جات خشک : ۱۵۱۳۱۱۲۱
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی :
شماره تعرفه گمرکی میوه جات خشک به شرخ ذیل میباشد:
۰۸۱۳,۱۰ زردالو، خشک کرده
۰۸۱۳,۲۰ آلو، خشک کرده
۰۸۱۳,۳۰ سیب، خشک کرده
۰۸۱۳,۴۰ سایر میوه هاي خشک کرده غیر از موارد مذکور
-۱-۳ شرایط واردات
از لحاظ قانونی محدودیتی براي واردات میوه جات خشک وجود ندارد. محصولات خریداري شده از
سایر کشورها جهت کسب مجوز ورود به کشور بر اساس استانداردهاي ملی ایران ارزیابی میشوند. با
مراجعه به آمارهاي منتشر شده توسط وزارت بازرگانی اطلاعات مربوط به میزان واردات این محصول
۲) آورده شده است. – گرد آوري شده، که به تفصیل در بخش( ۳
-۱-۴ استانداردها
شماره هاي استانداردهاي ملی و بین المللی که در اجراي آنها در مراحل تولید و عرضه میوه جات
خشک لازم الاجرا میباشند در بخش ذیل آورده شده است. در ادامه خلاصه استانداردها توضیح داده
شده است.
الف) استانداردهاي ملی
استاندارد شماره: ۷۲۱۵ آئین کار تولید بهداشتی میوه جات خشک
۶۸۷۱ آئین کار تولید کیوي خشک
۱۲ آئین کار تولید هلوي خشک
۳۹۳۶ آئین کار تولید گلابی خشک
۱۱ آئین کار تولید زردآلوي خشک
۳۶۱۲ آئین کار تولید سیب خشک
۳۶ کارتن جهت بسته بندي خشکبار
۱۰۳۵ جعبه هاي چوبی جهت صدور خشکبار
۶۷۲ روش اندازه گیري رطوبت خشکبار
۱۰۳۶ روش نمونه برداري خشکبار
ب)

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

7000 تومان – خرید

پاسخ دهید