طرح توليد كاتاليست كانورتور

طرح توليد كاتاليست كانورتور

اندازه: 690.40K

تعداد صفحات: 44

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۵ آذر ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

طرح توليد
كاتاليست كانورتور

عنوان صفحه
١- معرفي محصول
١- نام و كد محصول ٣ -١
٢- شماره تعرفه گمركي ٩ -١
٣-شرايط واردات ٩ -١
٤-بررسي و ارائه استاندارد ملي يا بين المللي ١٠ -١
٥-بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول ١٣ -١
٦-موارد مصرف و كاربرد ١٥ -١
٧-بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ١٦ -١
٨-اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ١٦ -١
٩-كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول ١٩ -١
١٠ -شرايط صادرات ١٩ -١
٢-وضعيت عرضه وتقاضا ٢٠
١- بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحدها و -٢
تعداد آنها و سطح تکنولوژي واحد هاي موجود، ظرفيت اسمي، عملي، علل عدم بهره برداري
کامل از ظرفيتها، نام کشورها و شرکت هاي سازنده ماشين آلات مورد استفاده در توليد
محصول
٢٠
٢- بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا ( از نظر تعداد، ظرفيت، -٢
محل اجرا، ميزان پيشرفت فيزيکي و سطح تکنولوژي آنها و سرمايه گذاري انجام شده اعم از
ارزي و ريالي و مابقي مورد نياز)
٢١
٣- بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ٨٥ (چقدر از کجا) ٢٢ -٢
٤- بررسي روند مصرف از آغاز برنامه ٢٣ -٢
٥- بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ٨٥ و امکان توسعه آن -٢
(چقدر به کجا صادر شده است) ٢٥
٢٤
٢
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران كاتاليست كانورتور
فهرست مطالب
عنوان صفحه
٦- بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم ٢٥ -٢
٣- بررسي اجمالي تکنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در کشور و مقايسه آن با
ديگر کشورها.
٢٨
٤- تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژيهاي مرسوم (به صورت اجمالي)در فرآيند توليد محصول ٣٢
٥- بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي و شرايط عملكرد واحد و بر آورد حجم سرمايه
گذاري ثابت به تفکيک ريالي و ارزي(با استفاده از اطلاعات واحد هاي موجود، در دست اجرا،
و اينترنت و بانک هاي اطلاعاتي جهاني، شرکت هاي فروشنده تکنولوژي و UNIDO و
تجهيزات و…)
٣٢
٦- ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و محل تامين آن از خارج يا داخل کشور قيمت
ارزي و ريالي آن و بررسي تحولات اساسي در روند تامين اقلام عمده مورد نياز در گذشته و
آينده
٣٧
٧- پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ٣٨
٨- وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال ٣٩
٩- بررسي و تعيين ميزان تأمين آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتي و ارتباطي (راه-
راه آهن- فرودگاه- بندر…) و چگونگي امکان تامين آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح
٣٩
١٠ – وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني ٤٠
٤١ – تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهائي در مورد احداث واحد هاي جديد ٤١
منابع و مراجع ٤٢
پيوست يك ٤٣
٣
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران كاتاليست كانورتور
١- نام و کد محصول -١
قبل از پرداختن به بررسي محصول مورد نظر طرح، مقدمه اي در خصوص آلودگي هواي محيط و
آلاينده ها آورده مي شود.
آلاينده ها بر حسب ترکيب شيميايي شان، به دو گروه آلي و معدني تقسيم مي شوند. ترکيبات آلي
حاوي کربن و هيدروژن هستند. برخي از ذرات آلي که بيش از ساير ذرات آلي در اتمسفر يافت مي شوند،
عبارتند از: فنلها، اسيدهاي آلي و الکلها. معروفترين ذرات معدني موجود در اتمسفر عبارتند از نيتراتها،
سولفاتها و فلزاتي مانند آهن، سرب، روي و واناديم.
١- آلودگي هواي شهرها – شكل ١
– منابع آلاينده ها
هوا داراي آلاينده هاي طبيعي نظير هاگهاي قارچها، تخم گياهان، ذرات معلق نمک و دود و ذرات
غبار حاصل از آتش جنگلها و فوران آتشفشانهاست. همچنين هوا حاوي گاز منوکسيد کربن توليد شده به
و هيدروکربنها به شکل ترپنهاي ناشي از درختان کاج، (CH حاصل از تجزيه متان ( ٤ (CO) شکل طبيعي
حاصل از تجزيه بي هوازي مواد آلي مي باشد. منابع آلاينده ها را (CH و متان ( ٤ (H٢S) سولفيد هيدروژن
بطور کلي مي توان در چهار گروه اصلي طبقه بندي کرد:
١. وسائط نقليه موتوري، وسائط نقليه هوايي، ترنها، کشتي ها و هر نوع استفاده و يا تبخير بنزين.
٤
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران كاتاليست كانورتور
٢. تجهيزات تامين انرژي و حرارت لازم براي مقاصد مسکوني، تجاري و صنعتي،
٣. آلاينده هاي صنعتي شامل صنايع شيميايي

طرح توليد
كاتاليست كانورتور

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید