طرح توجيهی خدمات تبليغاتی، چاپی وساخت تابلوهای فلکسی

طرح توجيهی خدمات تبليغاتی، چاپی وساخت تابلوهای فلکسی

اندازه: 199.74K

تعداد صفحات: 11

کیفیت محصول: عالی

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 1000 تومان

تعداد نمایش: 24 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۳۰ آبان ۱۳۹۵

به روز رسانی در: ۳۰ آبان ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

1000 تومان – خرید

طرح توجيهی خدمات تبليغاتی، چاپی
وساخت تابلوهای فلکسی

طرح خدمات تبليغاتی،چاپی ساخت تابلوهای فلکسی
اهداف طرح:
ای 􀑧􀑧 تفاده از تواناييه 􀑧􀑧 اری و اس 􀑧􀑧 ای بيک 􀑧􀑧 ع ه 􀑧􀑧 ر دن خ ل 􀑧􀑧 ين ب 􀑧􀑧 تغال و از ب 􀑧􀑧 اد اش 􀑧􀑧 ١- ايج
د و 􀑧 ه تولي 􀑧 سته در عرص 􀑧 د و شاي 􀑧 ار آم 􀑧 صص ک 􀑧 ای متخ 􀑧 بالقوه و بالفعل نيروه
خدمت رسانی به طبقات مختلف جامعه
اد 􀑧 سی در ابع 􀑧 ای فلک 􀑧 ابلو ه 􀑧 اخت ت 􀑧 ٢- ارايه خدمات تبليغاتی فرهنگی شامل : س
وار 􀑧 م از دي 􀑧 اتی اع 􀑧 ای تبليغ 􀑧 روژه ه 􀑧 ام پ 􀑧 و اندازه ها و طرحهای مختلف –انج
نويسی، پارچه نويسی در سطح وسيع
ازی 􀑧 ابلو س 􀑧 ه ت 􀑧 ر مجموع 􀑧 ر (زي 􀑧 سی و بن 􀑧 اپ فلک 􀑧 ٣- ارايه خدمات چاپی شامل : چ
ه 􀑧􀑧 منان، و اراي 􀑧􀑧 تان س 􀑧􀑧 سی در اس 􀑧􀑧 اپ فلک 􀑧􀑧 تگاه چ 􀑧􀑧 ين دس 􀑧􀑧 رفتن اول 􀑧􀑧 ا گ 􀑧􀑧 ت) ب 􀑧􀑧 اس
خدمات کامپيوتری
۴- چاپ پارچه های تبليغاتی اعم ازمکه کربلا تسليت مناسبتهای محرم و ….
اطلاعات کلی طرح
ی 􀑧 اری فرهنگ 􀑧 اتی (تج 􀑧 ايل تبليغ 􀑧 د وس 􀑧 ١- عنوان فعاليت : ايجاد کارگاه خدماتی تولي
اتی 􀑧 ای تبليغ 􀑧 ابلو ه 􀑧 دازی ت 􀑧 آموزشی و ارايی خدمات تبليغاتی اعم از ساخت و راه ان
اخت و راه 􀑧􀑧 د و س 􀑧􀑧 ف تولي 􀑧􀑧 اد مختل 􀑧􀑧 ه ابع 􀑧􀑧 داد و ب 􀑧􀑧 ه تع 􀑧􀑧 اده ای ب 􀑧􀑧 هری و ج 􀑧􀑧 ای ش 􀑧􀑧 بيلبورده
يلک، 􀑧 ازی،چاپ س 􀑧 سی،تابلو س 􀑧 سی،پارچه نوي 􀑧 وار نوي 􀑧 سی ،د ي 􀑧 ای فلک 􀑧 اندازی تابلو ه
چاپ فلکسی، مهر سازی،
ه 􀑧􀑧 رق و لول 􀑧􀑧 ری ب 􀑧􀑧 بکه سراس 􀑧􀑧 ق ش 􀑧􀑧 اه از طري 􀑧􀑧 رق کارگ 􀑧􀑧 رق: آب و ب 􀑧􀑧 امين آب و ب 􀑧􀑧 ٢- ت
کشی شهری تامين می گردد.
٣- سرمايه گذاری: (مطابق جدول زير خواهد بود)
جدول سرمايه گذاری پروژه ارقام به هزار ريال
نوع هزينه
سرمايه گذاری
بانک ۶۴ % شخصی ٣۶ % جمع کل
٣٩٩٠٣١ ١۴٩٠٣١ ثابت ٢۵٠٠٠٠
٩٣۶٠٠ جاری – ٩٣۶٠٠
۴٩٢۶٣١ ٢۴٢۶٣١ جمع کل ٢۵٠٠٠٠
۴- اهداف پروژه:
الف:ارايه خدمات تبليغات و چاپی
ب: ايجاد اشتغال
ز 􀑧􀑧 صی و ني 􀑧􀑧 ذاری شخ 􀑧􀑧 رمايه گ 􀑧􀑧 تفاده از س 􀑧􀑧 ا اس 􀑧􀑧 رح ب 􀑧􀑧 ری ط 􀑧􀑧 رح: مج 􀑧􀑧 شريح ط 􀑧􀑧 ۵- ت
دول 􀑧 ابق ج 􀑧 از (مط 􀑧 ورد ني 􀑧 وازم م 􀑧 ايل و ل 􀑧 د وس 􀑧 سرمايه گذاری بانک اقدام به خري
اق 􀑧􀑧 اه (دارای انبار،اط 􀑧􀑧 د کارگ 􀑧􀑧 ک واح 􀑧􀑧 تن ي 􀑧􀑧 ا داش 􀑧􀑧 ود و ب 􀑧􀑧 د نم 􀑧􀑧 ت خواه 􀑧􀑧 رمايه) ثاب 􀑧􀑧 س
ه 􀑧 سبت ب 􀑧 از ن 􀑧 ورد ني 􀑧 استراحت،سالن اصلی ) پس از خريد ابزار الات و ادوات م
ز 􀑧 توليد محصولات خود اقدام نم وده که در صورت لزوم نسبت به نصب آنها ني
ه 􀑧 اقدام خواهد نمود . جزييات توليد محصولات و نصب تابلوهای تبليغاتی و اراي
خدمات به شرح ذيل ميباشد:
الف- تابلوهای برجسته فلزی:
ر 􀑧 ه ب 􀑧 شود ک 􀑧 تفاده مي 􀑧 ی و … اس 􀑧 اری، اداری، فرهنگ 􀑧 – جهت معرفی اماکن تج
ه 􀑧 ت ک 􀑧 ب اس 􀑧 سر درب واحدهای مورد نظر نصب می گردد .نحوه کار بدين ترتي
اخته 􀑧􀑧 ف س 􀑧􀑧 ای مختل 􀑧􀑧 ل ه 􀑧􀑧 ا پروفي 􀑧􀑧 اد آن ب 􀑧􀑧 ه ابع 􀑧􀑧 ه ب 􀑧􀑧 ا توج 􀑧􀑧 ابلو ب 􀑧􀑧 لی ت 􀑧􀑧 کلت اص 􀑧􀑧 دا اس 􀑧􀑧 ابت
ط 􀑧 کلت توس 􀑧 ر روی اس 􀑧 ه و ب 􀑧 ده تهي 􀑧 اری ش 􀑧 ميشود و سپس اسکلت ورقهای خمک
سته 􀑧 کال برج 􀑧 روف و اش 􀑧 ت ح 􀑧 زی و در نهاي 􀑧 پرچ نصب ميگردد سپس رنگ آمي
ل 􀑧 ای که از قبل طراحی و ساخته شده بود بر روی تابلو نصب گرديده و به مح
مورد نظر انتقال و نصب می گردد.
ب- دستگاه چاپ فلکسی:
ط در 􀑧􀑧 د و فق 􀑧􀑧 ود نميباش 􀑧􀑧 منان موج 􀑧􀑧 تان س 􀑧􀑧 ر در اس 􀑧􀑧 ال حاض 􀑧􀑧 تگاه در ح 􀑧􀑧 ن دس 􀑧􀑧 – اي
ر داری 􀑧 ره ب 􀑧 ل به 􀑧 ف در ح 􀑧 ای مختل 􀑧 دازه ه 􀑧 مراکز استانهای پيشرفته کشور در ان
ام 􀑧􀑧 ا ن 􀑧􀑧 ره ب 􀑧􀑧 شور ک 􀑧􀑧 اخت ک 􀑧􀑧 ر س 􀑧􀑧 ورد نظ 􀑧􀑧 تگاه م 􀑧􀑧 تگاه : دس 􀑧􀑧 صات دس 􀑧􀑧 د. مشخ 􀑧􀑧 ی باش 􀑧􀑧 م
د 􀑧 ١ متروطول ۵٠ مترمی باش / ۱۴۴۰ با قابليت چاپ تاعرض ٨ DPI , DGI
٣ کافی ميباشد. × فضای مورد نيازجهت راه اندازی اين دستگاه يک اتاق ۴
تگاه 􀑧􀑧 ن دس 􀑧􀑧 ت اي 􀑧􀑧 ی اس 􀑧􀑧 ر رنگ 􀑧􀑧 امپيوتر و پرينت 􀑧􀑧 امل ک 􀑧􀑧 از ش 􀑧􀑧 ورد ني 􀑧􀑧 انبی م 􀑧􀑧 وازم ج 􀑧􀑧 ل
ر 􀑧 اپ ب 􀑧 ی از چ 􀑧 ه پ 􀑧 د ک 􀑧 ی باش 􀑧 لفون م 􀑧 مخصوص چاپ تابلو های فلکسی ،بنر و س
اژ 􀑧􀑧 م مونت 􀑧􀑧 ر روی ه 􀑧􀑧 ره ب 􀑧􀑧 يله گي 􀑧􀑧 ه بوس 􀑧􀑧 ود ب 􀑧􀑧 ده ب 􀑧􀑧 ه ش 􀑧􀑧 ل تهي 􀑧􀑧 ه از قب 􀑧􀑧 کلتی ک 􀑧􀑧 روی اس
شت 􀑧􀑧 رار دادن در پ 􀑧􀑧 ا ق 􀑧􀑧 ابی ب 􀑧􀑧 نايی از مهت 􀑧􀑧 ه روش 􀑧􀑧 از ب 􀑧􀑧 ورت ني 􀑧􀑧 د و در ص 􀑧􀑧 ی گردن 􀑧􀑧 م
ف 􀑧􀑧 اکن مختل 􀑧􀑧 ر در ام 􀑧􀑧 ای س 􀑧􀑧 ابلو ه 􀑧􀑧 لفون در ت 􀑧􀑧 سی و س 􀑧􀑧 ود .فلک 􀑧􀑧 ی ش 􀑧􀑧 تفاده م 􀑧􀑧 ابلو اس 􀑧􀑧 ت
ای 􀑧􀑧 ورد ه 􀑧 ينما و بيل 􀑧 ای س 􀑧􀑧 رده ه 􀑧 صوص پ 􀑧 ر مخ 􀑧 شته و بن 􀑧􀑧 تفاده گ 􀑧 ی اس 􀑧 ت معرف 􀑧 جه
تبليغاتی می باشد.
ابزار

طرح توجيهی خدمات تبليغاتی، چاپی
وساخت تابلوهای فلکسی

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

1000 تومان – خرید
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

پاسخ دهید