ترجمه فصل اول حسابداری دولتی ( GASB )

ترجمه فصل اول حسابداری دولتی ( GASB )

اندازه: 65

تعداد صفحات: 38

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۶ مهر ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

ترجمه فصل اول حسابداری دولتی ( GASB )

مقدمه
رهنمود عمومی پذیرفته شدة حسابداری دولتی سال ۲۰۰۵ تمام اعلامیه های رسمی تصویب شده توسط کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) مربوط به نوامبر ۲۰۰۴ را با هم ادغام نمود. این فصل برای این طرح شده که خواننده تمام اعلامیه های رسمی را که اخیراً توسط کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) تصویب شده ، به روز نماید و همچنین تمام متون پیشنهادی برای صورتها یا تفاسیر جدید پیشنهادی را که اخیراً منتشر شده اند ، گزارش دهند. سایر انتشارات مربوط از سوی سازمانهایی مانند انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA) نیز از این جمله اند. بیانیه های کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) ، و منابع اجرا سازی مربوط به استاندارد نمونة گزارشگری مالی در کل کتاب در هم ادغام شده و به طور جامع گنجانده شده اند.این فصل اطلاعات معاملات مهمی را در مورد اجرای مدل جدید گزارشگری مالی منافع این دولت ها ارائه می دهد که به مدل جدید گزارشگری مالی تبدیل می شوند. این فصل همچنین در برگیرندة اطلاعات مربوط در مورد دستور جلسة فنی کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) برای سال آینده می باشد که به خوانندگان اطلاعاتی می دهد که زمینه را برای شرایط لازم (GASB) کمیته استانداردهای حسابداری مالی در آینده فراهم می کند.
به ویژه این فصل اسناد زیر را معرفی میکند :
 بیانیة ۳۴ کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، صورتهای مالی اساسی ـ و بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت ـ برای دولت های مرکزی و محلی ( ۳۴ GASBS ) .
 بیانیة ۳۵ کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، صورتهای مالی اساسی ـ و بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت ـ برای کالج ها و دانشگاه های دولتی ، اصلاحیة بیانیة ۳۴ کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB).
 بیانیة ۳۷ کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، صورتهای مالی اساسی ـ و بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت ـ برای دولتهای مرکزی و محلی : عمومی
 بیانیة ۳۸ کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، افشای اسناد صورتهای مالی مشخص
 بیانیة ۳۹ کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، تعیین می کند که سازمانهای معین واحدهای مرکب هستند یا نه ـ اصلاحیة بیانیة شمارة ۱۴ کمیتة استانداردهای حسابداری
 بیانیة ۴۰ کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، افشای ریسک سپرده و سرمایه گذاری ـ اصلاحیة بیانیة شمارة ۳ کمیتة استانداردهای حسابداری.
 بیانیة ۴۱ کمیتة استانداردهای حسابداری ، جدول مقایسه بودجه ای ـ تفاوت های دیدگاهی
 بیانیة ۴۲ کمیتة استانداردهای حسابداری ، حسابداری و گزارشگری مالی برای مقدار کمبود دارائی های سرمایه ای و برای بازیافت بیمه.
 بیانیة ۴۳کمیتة استانداردهای حسابداری ، گزارشگری مالی برای طرحهای مزایای مستمری بعد از استخدام به جای طرحهای بازنشستگی
 بیانیة ۴۴ کمیتة استانداردهای حسابداری ، گزارشگری وضعیت اقتصادی : بخش آماری.
 بیانیة ۴۵کمیتة استانداردهای حسابداری ،حسابداری و گزارشگری مالی توسط کارفرمایان برای مزایای مستمری های بعد از استخدام به جای بازنشستگی
 نشریة فنی کمیتة استانداردهای حسابداری ۱- ۲۰۰۴ ، شناسایی تسویة تنباکو و مسائل واحد گزارشگری مالی
 متن پیشنهادی ، دارایی های خالص محدود شده با قانون توانا سازی ـ اصلاحیة بیانیة شمارة ۳۴ و ۴۴ کمیتة استانداردهای حسابداری
 متن پیشنهادی در صورت مفاهیم ، روشهای ارتباطی
 نشریة فنی پیشنهادی ، شناسایی بازنشستگی و سایر مخارج / هزینه ها و بدهی های مزایای مستمری بعد از استخدام.
بیانیة ۳۴ کمیتة استانداردهای حسابداری ، صورتهای مالی اساسی ـ و بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت ـ برای دولتهای مرکزی و محلی
بعد از انتشار بیانیة ۱۱ کمیتة استاندارد های حسابداری (GASB 11) ، کانون اندازه گیری و مبنای حسابداری ـ صورتحسابهای عملکرد وجوه دولتی ، کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) با ارائة یک چهارچوب گزارشگری مالی بر مبنای حسابداری ( مبنای تعهدی کامل ) و کانون اندازه گیری ( منابع اقتصادی ) که توسط بیانیة GASB 11 از پیش تعیین شده بودند ، مبارزه نمود. بررسی موجود بر روی یک مدل گزارشگری مالی تقریباً دو سال ادامه داشت. در این مدت ، مدلهای متعدد گزارشگری و اصلاحات شرایط لازم اولیة بیانیة ۱۱ کمیتة استانداردهای حسابداری توسعه یافتند. مدل گزارشگری که بیانیة ۳۴ کمیتة استانداردهای حسابداری
مقرر نمود با مدلی که در اصل هنگام تصویب اولیة بیانیة ۱۱ کمیتة استانداردهای حسابداری مقرر شده بود ، تفاوت داشت. بیانیة ۳۴ کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی GASBS)) ( توسط واحدهای تجاری دولتی ) تأثیر عمیقی بر گزارشگری مالی می گذارد.
تبصره : اجرای بیانیة ۳۴ کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASBS) به صورت چالش مهمی برای دولت ها باقی می ماند. همانطور که قبلاً در این بخش بحث شد، یکی از دشوارترین حالات تبدیل دارایی های زیر ساختی به سرمایه و ثبت استهلاک براساس آنها و به معنای دیگر دارایی های

ترجمه فصل اول حسابداری دولتی ( GASB )

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید