تحقیق در مورد دماسنج

تحقیق در مورد دماسنج

اندازه: 666.27K

تعداد صفحات: 54

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 6500 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۲ آبان ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6500 تومان – خرید

تحقیق در مورد دماسنج

شامل چند فایل زیر :::

روش كاليبراسيون دماسنج‏هاي مايع در شيشه دقيق در مقايسه با SPRT

انواع دماسنجها ۱۰ص

دماسنج آبگرمكن ۱۱ ص

دماسنج‏هاي ساقه بي غلاف براي گرماسنج‏ها ۱۱ ص

دماسنج‏هاي غلافدار براي گرماسنجها ۱۲ ص

۱هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد ارائه روش كاليبراسيون دماسنج‏هاي مايع در شيشه دقيق در مقايسه با۱  براساس ۲ LTS-90  است‏. اين نوع دماسنج‏ها در كارهاي عملي تحقيقاتي و صنعتي دقيق كاربرد دارد.

– ۲اصطلاحات و تعاريف

۱-۲دماسنج‏هاي مايع در شيشه دقيق

دماسنج‏هايي هستند كه زينه بندي آنها ۰/۰۱، ۰/۰۲،  ۰/۰۵يا  ۰/۱درجه سلسيون است‏.

۲-۲دماسنج‏هاي مايع در شيشه معمولي

دماسنج‏هايي هستند كه زينه بندي آنها از  ۰/۱درجه سلسيون بيشتر است و در مصارف عمومي كاربرد دارند.

۳-۲دماسنج‏هاي مايع در شيشه با فروبري جزيي

دماسنج‏هايي هستند كه تا ارتفاع معيني كه با خط يا عددي مشخص مي‏شود، قابل فرو بري هستند.

۴-۲دماسنج‏هاي مايع در شيشه با فروبري كلي

دماسنج‏هايي هستند كه فروبري آنها در محيط تا حدود دماي مورد نظر است‏.

۵-۲دماسنج‏هاي مايع مايع در شيشه با فروبري كامل

دماسنج‏هايي هستند كه به طور كامل در محيط مورد نظر فرو مي‏روند.

SPRT 6-2

دماسنج مقاومتي پلاتيني استاندارد است خاصيت دماسنجي اين نوع دماسنج براساس تغيير مقاومت الكتريكي سيم پلاتين به ازاي تغيير دما است‏.

ITS-90 2-7

مقياس دماي بين‏المللي دما در سال  ۱۹۹۰است جهت اطلاع بيشتر به استاندارد ملي شماره  ۵۳۳۸مراجعه شود.

– ۳وسايل لازم

در كاليبراسيون دماسنج‏هاي مايع در شيشه دقيق در برابر  SPRTبه وسايل زير با پايداري و دقت قابل قبول نياز است‏:

SPRT -1

-۲حمام مقايسه با كنترل كننده  ۳

-۳پل اندازه‏گيري مقاومت DC

-۴گالوانومتر

-۵سلول نقطه سه گانه آب

-۶فلاسك ويژه نقطه ذوب (O0C)

-۷پروژكتور

-۸تلسكوپ پايه‏دار ويژه قرائت دما

-۹لوله حرارتي  ۴

-۱۰ماشين يخ خردكن

-۱۱دستگاه آب مقطرگيري

-۱۲امكانات نرم افزاري

۴مايعات مورد استفاد در حمام مقايسه

مايعات مختلفي در حمام‏هاي مقايسه گوناگون مصرف مي‏شود. مايعات پيشنهادي ذيل در حمام‏هاي مقايسه موجود در آزمايشگاه‏هاي بخش دماي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران استفاده مي‏شود.

– ۵مقدمات كاليبراسيون

۱-۵ايجاد نقطه ذوب يخ صفر درجه سلسيون براي تصحيح نقطه صفر درجه سلسيون در صورت وجود زينه صفر درجه سلسيون‏، كاليبراسيون دماسنج تحت آزمون در آن نقطه الزامي است‏. جهت تهيه نقطه ذوب يخ از فلاسك ويژه دو جداره به طريقه زير استفاده مي‏شود:

فلاسك كاملا” با آب مقطر شسته و پاك مي‏گردد، آنگاه يخ تهيه شده از آب مقطر توسط ماشين يخ خردكن كاملا” خرد شده و به همراه اندكي آب مقطر در داخل فلاسك ريخته مي‏شود. هنگامي كه يخ شروع به ذوب شدن مي‏كند در صورت رعايت موارد بالا، با دقتي برابر ±۰/۰۰۲ درجه سلسيون دماي ذوب يخ حاصل خواهد شد.

۲-۵ايجاد نقطه سه گانه آب  ۰/۰۱)درجه سلسيون‏(

با استفاده از سلول نقطه سه گانه آب با روش‏هاي مختلف و با استفاده از مواد سرد كننده گوناگون )يخ خشك‏، نيتروژن مايع و… (دماي ثابت  ۰/۰۱درجه سلسيون را كه در آن سه فاز ماده )آب‏،يخ‏،بخار (مشهود است‏، ايجاد مي‏شود. اين نقطه ضمن اين كه يكي از نقاط ثابت معرفي شده در  ITS-90است

۳-۵بازپخت

دماسنج هايي كه بيشينه دماي زينه‏بندي شده آنها  ۱۰۵درجه سلسيوس يا بيشتر باشد حتما” قبل از كاليبراسيون‏، در داخل حمام مقايسه‏، در بيشينه دماي دماسنج تحت آزمون به مدت نيم ساعت گرما داده شده و سپس از حمام مقايسه خارج و به مدت  ۱۶الي  ۲۰ساعت به همان حالت باقي مي‏ماند تا كاملا” سرد شوند. اين عمل خطاهاي ناشي از انبساط موقتي در دماسنج‏ها را كاهش مي‏دهد.

– ۶روش كاليبراسيون

۱-۶تعيين R (273/16K)

با استفاده از سلول نقطه سه گانه آب در دماي تثبيت شده  ۲۷۳/۱۶Kكه در بند  ۲-۶به آن اشاره شد مقدار مقاومت  SPRTدر آن نقطه تعيين مي‏شود. )معمولا پنج قرائت جهت اخذ مقدار ميانگين كافي است‏(

از  R (273/16K)در تعيين مقدار  W(T90)استفاده مي‏شود.

۲-۶تصحيح نقطه ذوب يخ

تمام دماسنج‏هايي كه داراي زينه  ۰Cهستند بايد در نقطه ذوب يخ  (۰C)كاليبره شده و مقدار آن در گواهي كاليبراسيون ثبت شود.

۳-۶تصحيح ساقه

 

 

تحقیق در مورد دماسنج

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6500 تومان – خرید

پاسخ دهید